Zápis do 1. ročníku

Mimořádný termín zápisu do 1. ročníku

pro děti ukrajinské národnosti s vízem za účelem strpění

se bude v Základní škole Praha 8 – Ďáblice konat

7. června 2022 od 14.00 do 16.00 hodin

Žádost o přijetí do 1. ročníku od 1. 9. 2022 podávají zákonní zástupci dětí cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR. Pro tyto děti cizince nebyl určen běžný dubnový zápis.

Zákonný zástupce dítěte cizince by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR.

V případě dotazů kontaktujte paní učitelku Stanislavu Hamzovou, stanislava.hamzova@skoladablice.cz, telefon 601 214 836

nebo  asistentku pedagoga Irynu Farbanets

irynafarbanets@seznam.cz, telefon 774246359

Позачерговий термін  зарахування до 1 класу

для дітей української національності  з візою на терпіння

 відбудеться

7. червня 2022 року з 14.00 до 16.00 годин в базовій школі Дябліце вулиця У Паркану 17, Прага 8

Заяву про зарахування до  1 класу  з 1 вересня 2022 року подають законні представники дітей іноземців, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні або яким надано візу для перебування понад 90 днів у Чеській Республіці.  Звичайне  зарахування до школи, проведене в квітні,  не могло використовуватися для цих дітей-іноземців.

 Законний опікун дитини повинен подавати заяву в першу чергу до школи, яка спадає під місце проживання в Чехії.

За додатковою інформацією звертайтеся до пані вчительки  Станіславu Гамзової  stanislava.hamzova@skoladablice.cz

 тел. 601 214 836.

або асистента педагога  Ірини  Фарбанець 

Irynafarbanets@seznam.cz, тел. 774246359

V Praze dne 6. května 2022

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Odklad školní docházky

V případě, že dítě dovrší 6 let věku do 31. 8. 2022, ale není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odložení začátku povinné školní docházky.

O odložení začátku povinné školní docházky zpravidla o jeden rok požádá zákonný zástupce v den zápisu tj. 7. června, podáním Žádosti o odklad povinné školní docházky.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb. musí být žádost doložena dvěma doporučujícími posouzeními:

1. originál doporučení školského poradenského zařízení, tj. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8, Glowackého 549/7, Praha 8, tel.: 286 585 191, 286 882 368.

2. originál doporučení dětského lékaře resp. odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Na základě podané Žádosti s oběma doporučeními ředitel základní školy vydá rozhodnutí o odložení začátku povinné školní docházky.

Toto rozhodnutí je nutné pro zařazení dítěte do mateřské školy nebo přípravné třídy od 1. 9. 2022. V případě, že zákonný zástupce nepodá žádost o OŠD nebo nedoloží kladnými doporučeními, musí dítě nastoupit do 1. ročníku základní školy.

 

Відтермінування  відвідування школи

У разі, якщо дитина досягне 6-річного віку до 31. 8. 2022 року, але  фізично або психічно не дозріє, законний опікун може попросити відтермінувати початок обов'язкового відвідування школи.

Законний опікун зазвичай просить відтермінувати початок обов'язкового відвідування школи на один рік у день зарахування, тобто 7 червня, подавши відповідну заяву.

Відповідно до § 37 п. 1 Закону про освіту No 561/2004 Coll., заява повинна супроводжуватися двома рекомендаційними висновками:

1. Оригінал рекомендації школи та шкільного консультативного центру, що надає  Педагогічний та психологічний консультаційний центр для Праги 7 і 8, вулиця Ґловацького  549/7, Прага 8, Тел.: 286 585 191, 286 882 368.

У зв'язку з довгими термінами призначення в шкільних консультаційних установах, ми рекомендуємо вам зареєструватися на консультацію якомога швидше.

2. Оригінал  рекомендації  педіатра або лікаря-психолога.

На підставі поданої заяви з обома рекомендаціями керівник базової школи видає рішення про перенесення початку обов'язкового відвідування школи.

Це рішення необхідне для зарахування  дитини в дитячий садок або підготовчу групу  з 1. 9. 2022. Якщо законний опікун не подає заяву на ВШО (відтермінування шкільної освіти) то дитина повинна вступити до 1.класу базової школи.

 

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023

zapsán do 1. ročníku

udělen odklad  školní docházky na jeden rok

nepřijatí

014

042

069

049

071

043

093

050

085

047

058

036

065

021

083

048

092

091

070

086

078

027

041

038

087

003

013

015

089

073

068

016

029

032

024

052

056

011

030

037

060

022

077

006

067

039

 

044

031

019

061

 

 

088

023

082

017

 

 

045

059

010

005

 

 

012

066

035

020

 

 

009

001

063

074

 

 

053

028

072

076

 

 

007

033

055

018

 

 

084

034

002

062

 

 

080

064

004

026

 

 

054

075

008

079

 

 

057

V Praze dne 3. května 2022

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována 20. června 2022 ve školní jídelně.

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ U Parkánu 17, Praha 8-Ďáblice

Vedoucím zápisové komise je paní učitelka Mgr. Stanislava Hamzová.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v Základní škole a mateřské škole, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 se uskuteční první kolo zápisu do 1. ročníku ZŠ pro děti ze spádového území Městská část Praha-Ďáblice, Městská část Praha-Březiněves v úterý 5. dubna a ve středu 6. dubna 2022 v odpoledních hodinách (14.00-18.00).

Registrace před zápisem:

Pro zajištění příznivé atmosféry zápisu, bez zbytečného čekání ve frontách, je zavedena registrace zapisovaných dětí před samotným zápisem. Registrace bude probíhat od 17. března do 23. března a 31. března 2022. Registrací se rozumí osobní setkání ve škole k přesnému stanovení dne a hodiny zápisu. Současně bude vydána žádost o přijetí dítěte do ZŠ s přiděleným registračním číslem, které bude sloužit i jako informační kód na seznamech přijatých a nepřijatých žáků na veřejných místech.

Registrovat se můžete obvykle od 8.00 do 15.30 hodin v budově základní školy (U Parkánu 17) u paní učitelky – vedoucí zápisu Mgr. Stanislavy Hamzové (tel. 601 21 48 36). Komunikovat lze i s paní asistentkou ředitele Danielou Čápovou (tel. 601 21 48 27). S sebou si přineste občanský průkaz.

Další informace:

Nahlédnutí do spisu bude možné u vedoucího zápisové komise v budově školy dne 29. dubna 2022 v čase 9.00 – 14.00 hodin. Výsledky zápisu budou dostupné na webových stránkách (https://skoladablice.cz/stranky/zapis-do-1-rocniku) pod přiděleným registračním číslem nejpozději do 6. května 2022.

Schůzka rodičů budoucích prvňáků je plánována 20. června 2022 ve školní jídelně.

Den otervřených dveří byl s ohledem na epidemiologická opatření zrušen a nebude organizován ani organizován v náhradním termínu.

V Praze dne 4. března 2022

Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Přiložené soubory

Kalendář akcí