Broučci

V letošním školním roce jsme třída předškolních dětí, které zde plní povinnou předškolní docházku. Hravou formou jsou děti vedeny k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů, potřebných k dosažení klíčových kompetencí přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Výchovně vzdělávací působení je zaměřeno na to, aby byly děti dostatečně připravené pro vstup do ZŠ po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální.

 

Třídními učitelkami jsou: Lenka Burianová a Pavla Truhlářová

Kalendář akcí

Pečení Broučci

mateřská škola

Dopolední akce třídy Broučci. Pečení a zdobení lineckého cukroví na Den Země.