Broučci

V letošním školním roce jsme třída předškolních dětí, které zde plní povinnou předškolní docházku. Hravou formou jsou děti vedeny k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů, potřebných k dosažení klíčových kompetencí přiměřených věku, možnostem a schopnostem dětí. Výchovně vzdělávací působení je zaměřeno na to, aby byly děti dostatečně připravené pro vstup do ZŠ po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální.

 

Třídními učitelkami jsou: Lenka Burianová a Pavla Truhlářová

Kalendář akcí

Návštěva Policie Ďáblice

Ďáblice

Dopolední akce tříd Koťata, Broučci, Ptáčci, Slůňata, Tuleni a Motýlci.

Exkurze Zoo Praha

Prohlídka Zoo Praha. Akce třídy Ptáčci.

Svíčkárna Šestajovice

Dopolední akce třídy Broučci. Samovýroba svíček + prohlídka minifarmy hospodářských zvířat. S sebou batůžek, svačinku, pití, pláštěnku. Návrat do MŠ na oběd.