Metodik prevence

Co je náplní práce metodika prevence?

  • zajišťuje minimální preventivní program pro školu
  • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče a vyučující
  • úzce spolupracuje se školním psychologem, výchovným poradcem a učiteli
  • poskytuje doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími institucemi, které mají danou problematiku ve své kompetenci
  • jeho snahou je předávat nové poznatky a odborné informace na základě aktuální potřeby i rodičům žáků
  • poskytuje podporu a snaží se o včasnou pomoc při osobních problémech žáků
  • věnuje se prevenci v oblasti: závislosti na návykových látkách, záškoláctví, šikany a kyberšikany, školních krádeží, páchání trestných činů a přestupků, projevů rasismu, xenofobie a forem extremismu, prvních projevů syndromu CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte), poruch příjmu potravy, sexuálně rizikového chování a mnoho dalších

Kontakt

Metodik prevence: Martin Mošnička

e-mail: martin.mosnicka@skoladablice.cz

telefon:

konzultační hodiny: -

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit e-mailem nebo osobně.

Kalendář akcí