Školská rada

Školská rada Základní školy a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Zřizovatel stanoví počet členů a vydává volební řád. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů rady je tři roky.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Podává návrh na odvolání ředitele a podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Kontakt: skolskarada@skoladablice.cz

 

Pro nové období 2023 - 2025 jsou zvoleni a jmenování tito členové Školské rady:

Zástupci pedagogů:

Alena Votavová - předsedkyně ŠR

Mgr. Josef Hrubý

Zástupci rodičů:

Mgr. Lukáš Krump

Ing. Radek Joura

Zástupci zřizovatele:

PhDr. Václav Trojan

Mgr. Eva Švancarová

 

 

Přiložené soubory

zápis23112023.pdf 415 kB PDF dokument
zápis30032023.pdf 424 kB PDF dokument
Jednací řád ŠR 2023-2025.pdf 427 kB PDF dokument
Zapis_prosinec_2021.pdf 416 kB PDF dokument
zapis 18022021.pdf 427 kB PDF dokument
zápis 26082020.pdf 423 kB PDF dokument
zápis17062020.pdf 416 kB PDF dokument
Kandidáti do ŠR 2020.pdf 417 kB PDF dokument
zápis14112019.pdf 422 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_ 02042019.pdf 417 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_08112018.pdf 413 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_25062018.pdf 407 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_07032018.pdf 435 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_081117.pdf 361 kB PDF dokument
Zápis_z_jednání_310817.pdf 357 kB PDF dokument

Kalendář akcí