Slůňata

Vítejte ve třídě Slůňata

Naši třídu navštěvují děti ve věku 5 - 6 let.

Vzdělávací a výchovný program je uzpůsoben věkovému složení dětí. V průběhu roku se zaměříme na zvládnutí dovedností a návyků pro úspěšný vstup dětí do základní školy. Zaměříme se na upevňování samostatnosti dětí ve všech oblastech a na schopnost adekvátně se chovat a projevovat ve skupině vrstevníků. Činnosti zařazené do denního programu budou odpovídat předškolního věku dětí. Velký důraz je kladen na pohodovou a radostnou atmosféru ve třídě, vzájemné přátelské vztahy mezo dětmi a dospělými. Učímě se ohleduplnosti a vzájemnému respektu k potřebám druhých, rozšíříme základní zdvořilostní fráze. Vzdělávací činnsot doplníme akcemi pro děti. Prohloubíme u dětí zájem o ochranu přírody i uvědomění si národních tradic.

 

 

Třídními učitelkami jsou: Barbora Růžičková a Jana Zárubová

Kalendář akcí